Византийская держава. История и культура государства ромеев
ВИЗАНТИЙСКАЯ ДЕРЖАВА
История. Религия. Философия. Литература
 

ВИЗАНТИЙСКАЯ ДЕРЖАВА » QEATRON » Агора » Авторефераты и объявления о­ защитах [Страниц (2): [1] 2 » ]

| Новая тема | Ответить | | Поиск в теме |
| Версия для печати |
Баудолино


Куропалат
Откуда: Харьков, Украина
ICQ

Предлагаю размещать самостоятельно изысканные в сети либо полученные иным путем электронные версии авторефератов диссертаций, имеющих отношение к истории Византии и объявления о готовящихся защитах. Можно разместить и старые рефераты, если у кого что есть. Берусь найти штук пять из Украины. Потом можно будет рефераты переразместить на сайте. А вот объявления о защитах предлагаю размещать самостоятельно прямо на форуме - информация это быстро устаревающая, а у создателя сайта может как раз какая запарка быть... Торжественно обещая к концу дня минимум один автореферат из Украины на сугубо византийскую тематику. Да, нужно обсудить формат размещения. Предлагаю в "зараренном ворде".

-----
язва в душу нудно писать ноют пальцы
нелегкое дело все же писать Историю бросает в жар хотя на дворе зима и боязно и лампа выгорает
не помню кем сказано в скриптории холодно палец у меня ноет

http://byzantina.wordpress.com - Василевс. Украинская византинистика

Всего записей: 774 : Дата рег-ции: Апр. 2005 : Отправлено: 04 Мая, 2005 - 11:22:41
ДмитрийОткуда: Киев, Украина
ICQ

Из библиотеки Вернадского:

http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03bkyovs.zip

Баудолино
Я извиняюсь

-----
«Οτε δε του στρατευειν οι βασιλεις απεπαυσαντο, τοτε και στρατηγους και θεματα διωρισαντο». Φιλοπονημα περι των θεματων.

Всего записей: 746 : Дата рег-ции: Окт. 2004 : Отправлено: 04 Мая, 2005 - 13:32:09
Баудолино


Куропалат
Откуда: Харьков, Украина
ICQ

Да не стоит извинений... Тот же реферат есть еще и на сайте харьковского истфака: http://www-history.univer.kharkov.ua/ZIP/Bardola.rar
И если уж речь пошла о б-ке им. Вернадского, то там есть не только это, а еще и следующее (предлагаю все это поскачивать и на сайте разместить):

Русь - Україна і Візантія у монументальному комплексі Софії Київської: історико-соціальний та етноконфесійний аспекти: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.02 [Електронний ресурс] / Н.М. Нікітенко; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С.Грушевського. — К., 2002. — 34 с. — укp.
Висвітлено ключові проблеми русько-візантійських відносин кінця X - першої половини XI ст. у світлі даних стінопису Софії Київської. Розглянуто перебіг подій під час укладення русько-візантійського династичного шлюбу кінця X ст. з метою з'ясування об'єктивної картини хрещення Київської держави. Запропоновано новий погляд на причини та наслідки русько-візантійської війни 1043 р. Простежено концепцію візантійських церковно-політичних традицій у київській духовній культурі (софійський некрополь, княжий портрет, агіографічний жанр). Проаналізовано й узагальнено дані джерел про долю пам'ятки в XI - першій третині XVII ст. для розуміння історичних передумов духовної консолідації нації. Здійснено історичний аналіз заходів Петра Могили з відродження "митрополії руської". Визначено місце та роль Софії Київської за доби Могили. Досліджено діяльність І.Мазепи, пов'язану з Св. Софією, в контексті його культуротворчої політики. З'ясовано відображення в архітектурі та стінописі собору ідейних завдань доби Мазепи. Обгрунтовано значення давньоруської спадщини Св. Софії для розбудови національної держави та Церкви.

http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02nnmsea.zip


Систематизація права у Візантійській імперії у першій половині VI ст. н.е. (систематизація Юстиніана): Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / Т.Є. Харитонова; Одес. нац. юрид. акад.. — О., 2003. — 19 с. — укp.
Проведено аналіз передумов запровадження систематизації Юстиніана, серед яких специфічні соціально-економічні умови, існування східної гілки християнства, а також суб'єктивний фактор - харизматична особистість Юстиніана I. Зроблено висновок про існування у IV - VI ст. трьох джерел формування права Візантії: християнства, класичного римського права, греко-римського або ж візантійського права. Обгрунтовано, що Юстиніан I не ставив на меті створення єдиного законодавчого акту Corpus juris civilis, а прагнув створити Кодекс для практичного ужитку, Дигести - для забезпечення підвалин правосвідомості та правової культури, Інституції - для закладення фундаменту юридичної освіти. Проаналізовано значення систематизації Юстиніана для розвитку права, зокрема, для рецепції римського права у більш пізніх правових системах та як досвіду значної за масштабами і вдалої систематизації права.

http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03htepsy.zipФормування Візантійської системи шлюбно-сімейного права (IV - VI ст.): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01. [Електронний ресурс] / В.І. Форманюк; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2001. — 22 с. — укp.
Досліджено особливості формування візантійської (греко-римської) системи шлюбно-сімейного права, період становлення якого припадає на IV - VI ст. і поділяється на два етапи: греко-римське право "доюстиніанової доби" та візантійське право доби Юстиніана. Визначено специфіку місця шлюбно-сімейного права у структурі візантійської культури, його світоглядне підгрунтя, чинники та засади формування. Охарактеризовано стан джерел, розуміння шлюбу, умови його укладення та припинення, стосунки між подружжям. Досліджено характер трансформацій, що відбулися у той час на підгрунті класичного римського права, а також ті докорінні зміни, яких інститут шлюбу зазнав у період правління Юстиніана та під впливом християнської ідеології. Обгрунтовано закономірність такого розвитку візантійського шлюбно-сімейного права та наявність подібних тенденцій у формуванні аналогічних інститутів в Україні, які мають бути враховані в процесі законотворення.

http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01fvissp.zipСистема оподаткування у Візантії в IV - IX ст.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 [Електронний ресурс] / К.Ю. Бардола; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с. — укp.
Уперше досліджено генезу прямого та непрямого оподаткування та розглянуто розвиток податкової адміністрації протягом IV - IX ст. у Візантійській імперії. Відзначено, що вже у IV ст. існувала система податкових інститутів, які розвивались відповідно за єдиними принципами та тенденціями державного життя. Доведено, що після реформ імператора Юстиніана I у процесі подальшої трансформації податкова система стала у VII - VIII ст. одним з провідних інструментів розв'язання загальних соціально-економічних проблем візантійської держави. Відзначено, що одним з наслідків використання імператорами нових принципів оподаткування стали зміни в характері внутрішньої та зовнішньої торговлі Візанії в VII - IX ст. Установлено, що торговельна діяльність у цей час здійснювалась під наглядом держави. Зроблено припущення, що зміни податкової системи і, як наслідок, лібералізація торговельної діяльності відбуваються в Імперії в кінці VIII - на початку IX ст. Взагалі візантійська система оподаткування пройшла досить складний шлях розвитку та змін, розв'язуючи завдання фінансового забезпечення держави та регулювання соціально-економічних процесів. Зазначено, що протягом досліджуваного періоду інститут оподаткування був єдиною успішно функціонуючою системою податків і податкових практик, за допомогою яких візантійський уряд реалізовував власну політику, спираючись на ефективні дії чиновницького апарату.

http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03bkyovs.zip


Торговельне судноплавство середньовічної Таврики (VI - XII ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 [Електронний ресурс] / С.М. Зеленко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с. — укp.
З використанням широкого кола джерел досліджено торговельне судноплавство Таврики у VI - XII ст. Показано велику цінність для історичних реконструкцій підводних археологічних пам'яток, що знаходяться у територіальних водах України. Зроблено аналіз знахідок амфорної тари на території Криму, що дає змогу певною мірою виявити в цій групі керамічних виробів продукцію імпорту та місцевого виробництва. Матеріали наземних і підводних археологічних досліджень дозволяють стверджувати, що протягом VI - XII ст. порти південної та південно-східної Таврики брали активну участь у міжнародних торговельних операціях, економіка регіону була в багатьох аспектах орієнтована саме на морські перевезення, завдяки яким формувалася система економічних відносин.

http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04zsmsts.zip


Християнство в ранньовізантійському Херсонесі (за культовими пам'ятками): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 [Електронний ресурс] / І.А. Завадська; НАН України. Ін-т сходознав. ім. А.Кримського. — К., 2000. — 20 с. — укp.
Досліджено процес християнізації населення Херсонеса у пізньоантичний і ранньосередньовічний періоди на основі вивчення пам'яток ранньохристиянської культової архітектури та інших груп джерел. Згідно з писемними даними, створення Херсонеської єпархії припадає на останню чверть IV ст., і саме з даного часу в місті почали споруджувати християнські храми, архітектурні залишки яких не збереглися. Групу відомих ранньовізантійських церков умовно можна віднести до другого етапу християнського будівництва, який за матеріалами археологічних досліджень, почався в епоху Юстиніана I і тривав до першої половини VII ст. У цей період християнізація херсонеситів досягла найвищого ступеня. Висунуто гіпотезу, що у другій половині VI - початку VII ст. християни були більшістю міського населення. На підставі порівняння архітектурних форм місцевих храмів та їх візантійських аналогів доведено головну роль столичної школи у складанні ранньосередньовічних пам'яток церковного зодчества Херсонеса.

http://www.nbuv.gov.ua/ard/2000/00ziaxrx.zip

А еще у меня есть пара рефератов, которых в Вернадского нет. Отсканирую и пришлю.

(Отредактировано автором: 04 Мая, 2005 - 13:44:21)

-----
язва в душу нудно писать ноют пальцы
нелегкое дело все же писать Историю бросает в жар хотя на дворе зима и боязно и лампа выгорает
не помню кем сказано в скриптории холодно палец у меня ноет

http://byzantina.wordpress.com - Василевс. Украинская византинистика

Всего записей: 774 : Дата рег-ции: Апр. 2005 : Отправлено: 04 Мая, 2005 - 13:43:29
ДмитрийОткуда: Киев, Украина
ICQ

К теме про Хазарский каганат (правда только библ.данные, электронного вариантана сайте Вернадки нет):

Науменко Валерій Вікторович
Таврика в контексті візантійсько-хозарських відносин: політико-адміністративний аспект.
Автореферат дисс. канд.іст.наук, спец. 07.00.02 / НАН України, ін-т сходознавства ім. А.Кримського. - К. 2004. - 23 с., укр.

(Отредактировано автором: 06 Мая, 2005 - 20:25:14)

-----
«Οτε δε του στρατευειν οι βασιλεις απεπαυσαντο, τοτε και στρατηγους και θεματα διωρισαντο». Φιλοπονημα περι των θεματων.

Всего записей: 746 : Дата рег-ции: Окт. 2004 : Отправлено: 06 Мая, 2005 - 20:24:33
Баудолино


Куропалат
Откуда: Харьков, Украина
ICQ

А я могу и электронный вариант кому надо выслать. Вот только не вычитанный он... Да ладно - кому надо поймет. Извините, вычитывать сейчас нет времени... Сегодня сброшу на адрес сайта.

-----
язва в душу нудно писать ноют пальцы
нелегкое дело все же писать Историю бросает в жар хотя на дворе зима и боязно и лампа выгорает
не помню кем сказано в скриптории холодно палец у меня ноет

http://byzantina.wordpress.com - Василевс. Украинская византинистика

Всего записей: 774 : Дата рег-ции: Апр. 2005 : Отправлено: 10 Мая, 2005 - 11:10:59
ДмитрийОткуда: Киев, Украина
ICQ

Цитата:
А я могу и электронный вариант кому надо выслать.

Пригодится. Если вас не затруднит, сбросьте пжалста и на мой адрес тоже...

-----
«Οτε δε του στρατευειν οι βασιλεις απεπαυσαντο, τοτε και στρατηγους και θεματα διωρισαντο». Φιλοπονημα περι των θεματων.

Всего записей: 746 : Дата рег-ции: Окт. 2004 : Отправлено: 10 Мая, 2005 - 12:38:43
Баудолино


Куропалат
Откуда: Харьков, Украина
ICQ

А еще была недавно защита в Днепропетровске по такой теме:

Н. В. Пігулевська - історик Візантії.
Автор - Лебідь Л. В. Автореферат видел, в руках держал, но не отсканировал... Реконструирована биография Пигулевской, а вот с анализом ее работ не очень - никакого сравнения с зарубежной историографией. По крайней мере - такие віводі можно сделать на основе автореферата.

-----
язва в душу нудно писать ноют пальцы
нелегкое дело все же писать Историю бросает в жар хотя на дворе зима и боязно и лампа выгорает
не помню кем сказано в скриптории холодно палец у меня ноет

http://byzantina.wordpress.com - Василевс. Украинская византинистика

Всего записей: 774 : Дата рег-ции: Апр. 2005 : Отправлено: 11 Мая, 2005 - 12:46:01
Баудолино


Куропалат
Откуда: Харьков, Украина
ICQ

А вот я уже и достал автореферат

Лебідь Галини Володимирівни

Н. В. Пігулевська - історик Візантії

Сканирую. Если кому сбросить - пишите. Вот только вычитывать особо не буду.

-----
язва в душу нудно писать ноют пальцы
нелегкое дело все же писать Историю бросает в жар хотя на дворе зима и боязно и лампа выгорает
не помню кем сказано в скриптории холодно палец у меня ноет

http://byzantina.wordpress.com - Василевс. Украинская византинистика

Всего записей: 774 : Дата рег-ции: Апр. 2005 : Отправлено: 13 Мая, 2005 - 16:29:25
ДмитрийОткуда: Киев, Украина
ICQ

Вот, рекомендую весьма толстый портал по диссертациям (точнее авторефератам):

http://dissertation1.narod.ru/

и в частности
http://dissertation1.narod.ru/history.htm

Но, правда, Византии я чегото там не нашел. Надеюсь, пока...

Ага, тута оказывается есть его продолжение:
http://dissertation2.narod.ru/

Вот зараза, видать время на открытие истекает,или еще какая дрянь, да только автореферат порой на середине обрывается и выдает в конце строчку из html-источника...

(Отредактировано автором: 20 Мая, 2005 - 06:03:40)

-----
«Οτε δε του στρατευειν οι βασιλεις απεπαυσαντο, τοτε και στρατηγους και θεματα διωρισαντο». Φιλοπονημα περι των θεματων.

Всего записей: 746 : Дата рег-ции: Окт. 2004 : Отправлено: 20 Мая, 2005 - 05:51:26
Баудолино


Куропалат
Откуда: Харьков, Украина
ICQ

Нашел в сети следующий автореферат:

ДЕМИНЦЕВ Михаил Сергеевич
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ГЕОРГИЯ ПАХИМЕРА
Специальность 07.00.03 – всеобщая история
(средние века)
Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата исторических наук
Тюмень 2004

линк: http://www.tmnlib.ru/resources/abstract/pdf/Demincev.pdf

-----
язва в душу нудно писать ноют пальцы
нелегкое дело все же писать Историю бросает в жар хотя на дворе зима и боязно и лампа выгорает
не помню кем сказано в скриптории холодно палец у меня ноет

http://byzantina.wordpress.com - Василевс. Украинская византинистика

Всего записей: 774 : Дата рег-ции: Апр. 2005 : Отправлено: 29 Сентября, 2005 - 15:19:35
Баудолино


Куропалат
Откуда: Харьков, Украина
ICQ

Обнаружил список авторефератов диссертаций по истории Византии на сайте Государственной публичной исторической библиотеки по адресу
http://www.shpl.ru/shpage.php?menu=467
Может, все об это м уже знают, но для меня новость. Вот что там есть:
АВИЛУШКИНА, Л.Г. "Хроника" Михаила Глинки (XII в.) и ее роль в истории византийской культуры : Автореф.дисс. … к.и.н. - СПб., 1996. 21428-96


АЙБАБИН, А.И. Этническая история ранневизантийского Крыма : Автореф.дисс. … д.и.н. - СПб., 1998.104781-99


АСТАХОВА, Н.В. Борьба церковных партий в истории ранней Византии : Автореф.дисс. … к.и.н. - СПб., 1996.21428-96


БАНДИЛЕНКО, М.М. Византийский писатель XV века Иоанн Евгеник и его творческое наследие : Автореф.дисс. … к.и.н. - М. : МГУ, 2000.190167-02


БАРАБАНОВ, О.Н. Суд и право в Генуэзских факториях Причерноморья (XIII-XV вв.) : Автореф.дисс. … к.и.н. - М. : МГУ, 1997.76117-97


БОРОДИН, О.Р. Византийская Италия в VI-VIII вв. : проблемы административной и социально-политической эволюции : Автореф.дисс. … д.и.н. - М. : ИВИ РАН, 1997.90956-98


БРУНИ А.М. Древнеславянские кодексы Слов Григория Назианзина и их византийские прототипы: Авт. дисс… к.и.н. -М.: ИВИ РАН, 2004. 242874 23.09.04ГЕРЦМАН Е.Е. Порфирий Успенский: творческая биография и научное наследие: Автореф.дисс. … к.и.н. - СПб.: Ун-т, 2004. 10.03.05


ГОГОЛЕВ, Д.А. Города и крепости Византии в VII - 1-ой пол. IX в. : эволюция и функции : Автореф.дисс. … к.и.н. - Тюмень, 2002.201930-03


ГОРЕЛОВ, Н.С. Византия и Восток в "Хронике Фредигара" : Автореф.дисс. … к.и.н. - СПб., 1998.100585-99ДЕМИНЦЕВ М.С. Политические воззрения Георгия Пахимера: Автореф.дисс. … к.и.н. - Тюмень: Ун-т, 2004. 25.03.05


ДУНАЕВ, А.Г. Наследие Мелитона Сардского в контексте раннехристианской и византийской культуры : автореф.дисс. … к.и.н. - М., ИВИ РАН, 2000.154833-01ЗОРИНА А.А. Проблемы византийского влияния на русское средневековое искусство в отечественной историографии второй половины XIX - начала XX веков: Автореф.дисс. … к.и.н. - Казань: Ин-т усовершенствования учителей Удмурдской Республики, 2003. 27.01.05


ИВАНОВ, С.А. Византийское юродство : Автореф.дисс. … д.и.н. - М. : ИнСлав, 1996.58741-96


КАЛАШНИКОВ В.Д. Субъективные факторы и объективные условия устойчивого развития общества (на м -лах Византии и Древней Руси): Авт. дисс…д. ф. н. - Красноярск: Сиб. гос. аэрокосмич.ун-т, 2003. 234213 20.05.2004


КИРИЛЛОВ, А.А. Опыт цивилизационной характеристики духовной культуры : Византия : автореф.дисс. … к.ф.н. - Ростов-н/Д, 1998.125144-00


КЛИМАКОВ, О.С. Антропология исихазма в контексте византийской культуры : Автореф.дисс. … к.ф.н. - СПб., 2000.139335-00


КОРОБЕЙНИКОВ, Д.А. Северная Анатолия в XI-XV вв. : наследие Византии в эпоху тюркских завоеваний : Автореф.дисс. … к.и.н. - М. : ИВИ РАН, 1998.83351-98


МАКАРОВ Д.И. Византийское общество и человек в гомилиях Св.Григория Паламы : Авт. дисс… к.и.н. - Екатеринбург : Уральский гос. ун-т, 2003. 230215 9.04.04


МОГАРИЧЕВ, Ю.М. Византийская скальная архитектура горного Крыма : Автореф.дисс. … д.и.н. - СПб. : Ин-т матер.культуры РАН, 1998.108378-99


МОРГАЧЕВ, В.О. Исихазм : культурный смысл (на материале истории культуры Византии и России) : Автореф.дисс. … к.ф.н. - Ростов-н/Д, 2002.202834-02


МОРОЗОВ, М.А. Крупная провинциальная собственность в Византии в XI-XIII вв. : Автореф.дисс. … к.и.н. - СПб., 1999.135244-00


МУРАВЬЕВ, А.В. Юлиан Отступник и ранневизантийская политическая теория в IV-V вв. - М., 1995.18222-95


ОСМАНКИНА, Г.Ю. Мировоззренческие основы формирования раннехристианской культуры Византии в IV-VI в.. : Автореф.дисс. … к.культурологии. - Нижневартовск, 2000.157624-01


ПАШКИН, Н.Г. Византия в европейской политике первой половины XV в. (1402-1438): Автореф.дисс. …к.и.н.- Екатеринбург: Уральский гос. ун-т, 2003. 223397 16.01.2004


ПОНОМАРЕВ, А.Л. Население и территория Каффы по данным Массарии - бухгалтерской книги Казначейства за 1381-1382 гг. : Автореф.дисс. … к.и.н. - М. : МГУ, 1999.130847-00


ПОПОВА О.С. Византийские и древнерусские миниатюры: Авт. дисс… д. искусствоведения.- М.: МГУ, 2004. 241599 23.09.04


РОДИОНОВ, О.А. Византийские жития святых-исихастов и древнерусская ареография к.XIV - н.XV в. : Автореф.дисс. … к.и.н. - М. : ИВИ РАН, 1998.104699-99


РУДОКВАС, А.Д. Религиозная политика императора Константина Великого : Автореф.дисс. … к.и.н. - СПб., 1996.60955-97


САЗАНОВ, А.В. Города и поселения Северного Причерноморья ранневизантийского времени : автореф.дисс. … д.и.н. - М. : МГУ, 1999.139421-00


СИДОРЕНКО, В.А. Федераты Византии в Юго-Зап. Крыму : Автореф.дисс. … к.и.н. - СПб., 1994.


СИЛЬВЕСТРОВА, Е.В. Курия в системе городского управления по Кодексу Феодосия : Автореф.дисс. … к.и.н. - М. : МГУ, 1998.117318-99


СКОТНИКОВА Г.В. Византийская культурная традиция в русском самосознании : Авт. дисс… д. культ. -СПб.: Ун-т культуры и искусства, 2003. 240106 9.09.04


УХАНОВА, Е.В. Культ св. Климента, папы римского, как отражение политических концепций Византии и Руси IX-XI вв. : Автореф.дисс. … к.и.н. - М. : МГУ, 2000.171830-01ХРУЩЁВА Э.Н. Концепция византийского государства в русской византинистике последней четверти XIX - XX вв.: Автореф.дисс. … к.и.н. - Екатеринбург: Ун-т, 2003. 10.02.05


ЧЕКАЛОВА, А.А. Власть и общество в ранней Византии : Автореф.дисс. … д.и.н. - М., 1994.


ЧЕНЦОВА, В.Г. Города Греции в системе торговых связей Восточного Средиземноморья (13-15 вв.) : Автореф.дисс. … к.и.н. - М., 1995.18418-95


ШАМГУНОВА Т.А. Тенденции развития византийских фамильных кланов эпохи Палеологов: Авт.дисс… к.и.н. -Екатеринбург : Ун-т, 2004. 250478


-----
язва в душу нудно писать ноют пальцы
нелегкое дело все же писать Историю бросает в жар хотя на дворе зима и боязно и лампа выгорает
не помню кем сказано в скриптории холодно палец у меня ноет

http://byzantina.wordpress.com - Василевс. Украинская византинистика

Всего записей: 774 : Дата рег-ции: Апр. 2005 : Отправлено: 03 Ноября, 2005 - 13:54:35
Баудолино


Куропалат
Откуда: Харьков, Украина
ICQ

Лобовикова К. И. Проблемы турецкого завоевания и ислама глазами Георгия Трапезундского (XV в.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / К. И. Лобовикова ; Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. - Екатеринбург : [б. и.], 2005. - 26 с. - Библиогр.: с. 26 (5 назв.).

См. два адреса:

1. http://dspace.lib.usu.ru/handle/123456789/402

2. http://dspace.lib.usu.ru/bitstream/123456789/402/3/urgu0310s.pdf

-----
язва в душу нудно писать ноют пальцы
нелегкое дело все же писать Историю бросает в жар хотя на дворе зима и боязно и лампа выгорает
не помню кем сказано в скриптории холодно палец у меня ноет

http://byzantina.wordpress.com - Василевс. Украинская византинистика

Всего записей: 774 : Дата рег-ции: Апр. 2005 : Отправлено: 21 Ноября, 2005 - 13:24:22
Сергей


Патрикий
Откуда: Екатеринбург
ICQ

Спасибо Вам за ссылочку. Сам был на ее защите и хотел иметь автореферат, но не знал как приобресть. А тут такая удача. Молодец Ксюша, кинула автореферат в сеть.

(Отредактировано автором: 22 Ноября, 2005 - 10:21:01)

Всего записей: 482 : Дата рег-ции: Сент. 2005 : Отправлено: 22 Ноября, 2005 - 10:18:40
Баудолино


Куропалат
Откуда: Харьков, Украина
ICQ

Файда Олег Васильович. Візантиністика в Київській Духовній Академії в 1819 - 1919 рр.: Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. - Львів, 2006. - 20 с.

Спеціальність 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Защита состоится 18 апреля 2006 г. в 13.00 на заседании специализированного Ученого совета К 35.051.12 во Львовском национальном университете имени Ивана Франко (79000, г. Львов, ул. Университетская 1, тел. 2964771).


АННОТАЦИЯ

Файда О.В.
Византинистика в Киевской Духовной Академии в 1819-1919 гг. - Рукопись.


Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 - историофафия, источниковедение и специальные исторические дисциплины. - Львовский национальный университет имени Ивана Франко. - Львов, 2006.

В диссертации проведено комплексное исследование общих тенденций и особенностей развития византинистики в Киевской Духовной Академии - высшем образовательно-научном учреждении Православной церкви на украинских землях в Х1Х-начале XX ст. Установлено, что византиноведение занимало одно из видных мест в учебных программах, в структуре учебно-научных подразделений Киевской Духовной Академии, в формировании контактов учреждения с другими научно-исследовательскими институциями и играло заметную роль в повышении научной квалификации студентов и преподавателей. Исследование прошлого Византии в Академии осуществлялось при посредничестве историко-богословских наук, прежде всего, церковной истории, патрологии, литургики и церковной археологии. Научно-педагогическая деятельность выдающихся византинистов учреждения, их вклад в развитие украинской, русской, мировой византинистики, а также византиноведческий задел талантливых студентов Академии, содействовали становлению ее, как одного из ведущих центров византинистики в Российской империи.

Ключевые слова: византиноведение, историография, историко-богословские науки, духовное образование, Киевская Духовная Академия.-----
язва в душу нудно писать ноют пальцы
нелегкое дело все же писать Историю бросает в жар хотя на дворе зима и боязно и лампа выгорает
не помню кем сказано в скриптории холодно палец у меня ноет

http://byzantina.wordpress.com - Василевс. Украинская византинистика

Всего записей: 774 : Дата рег-ции: Апр. 2005 : Отправлено: 03 Апреля, 2006 - 15:40:22
| Версия для печати |
| Новая тема | Ответить | | Поиск в теме |

ВИЗАНТИЙСКАЯ ДЕРЖАВА » QEATRON » Агора » Авторефераты и объявления о­ защитах [Страниц (2): [1] 2 » ]


Основано на ExBB 1.9
Для оформления форума переработана оболочка v1.5a2, изготовленная by Daemon.XP

[ Время исполнения скрипта: 0.0096 ]   [ Gzip выкл. ]